نگارستان مهر

هنرمندان و همراهان ما

محمد احتشام
کارشناس عمران
مدیر تیم عمران و معماری

 

نفیسه تقوی
مدرس انجمن خوشنویسان ایران
سرگروه خوشنویسان

 

فاطمه تقوی
نگارگر و مدیر رنگ
سرگروه تذهیب

 

کمال محمدی مجد
کارشناس ارشد و مدرس هنرهای زیبا
مدیر نگارستان