مجسمه‌سازی، هنر همگذاری یا ریخت دادن به اشیا است و ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه‌ و یا روشی انجام گیرد.