وضعیت جهان قبل از بیگ بنگ چگونه بود؟

وضعیت جهان قبل از بیگ بنگ چگونه بود؟

قبل از بیگ بنگ چه اتفاقاتی رخ داده است؟ در حدود ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سال پیش کیهان قابل مشاهده به یکباره منفجر شده و فرایند انبساطی خود را شروع می کند و در نهایت به شکل کنونی خود تبدیل می شود، اما قبل از بیگ بنگ اوضاع جهان چگونه بوده است؟

بازنشر از آرت پیکو– قبل از اینکه بیگ بنگ در یک لحظه رخ دهد و کیهان بتدریج به شکل کنونی درآید چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بوده است؟ آیا اصلا می توان سوالی این چنین را مطرح کرد و به آن پاسخ داد؟ در واقع پاسخ دقیقی برای این سوال وجود ندارد، اما ممکن است هر اتفاقی رخ داده باشد. اتفاقاتی که بر سردرگمی انسان می افزایند.

بیگ بنگ در واقع لحظه ای در زمان است و ربطی به فضا ندارد. ممکن است در زمان بیگ بنگ، کیهان به شکل یک ذره کوچک متراکم نبوده، بلکه بزرگتر بوده باشد. کیهان کنونی ۹۳ میلیارد سال نوری قطر دارد و دست کم ۲ تریلیون کهکشان را در خود جای داده است. آیا چنین کیهان عظیمی در یک ذره دو سانتیمتری جای می شده است؟

البته وراء کیهان قابل مشاهده ممکن است چیزهای بیشتری وجود داشته باشد و زمینی ها قادر به درک آن نباشند، زیرا ممکن است نور طی این ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سال به آنجا نرسیده باشد. ما به یقین نمی توانیم بگوییم که در زمان بیگ بنگ، کیهان به شکل بسیار کوچک و یا بزرگ بوده است، اما یقین داریم که بسیار متراکم بوده و با انفجار بیگ بنگ به سرعت تراکم خود را از دست داده است.

در زمان مهبانگ همه چیز متراکم تر و داغ تر از زمان حال بوده است، اما چیزی خارج از کیهان اولیه وجود نداشته است. در واقع فضا وجود نداشت و کیهان در فضا منتشر نشد، بلکه فضا خود منبسط گردید.

همچنین نمی دانیم که قبل از مهبانگ وضعیت چگونه بوده است، اما می توان تشخیص داد یک ثانیه پس از مهبانگ اوضاع به چه شکل درآمده است. در آن لحظه کیهان خنک شد و به پروتون و نوترون ها اجاز داد تا به همگرایی برسند و بافت فضازمان نیز شکل گرفت.

قبل از بیگ بنگ

ممکن است قبل از مهبانگ کیهان در وضعیت فراداغ و تراکم بی نهایت به سر برده که تمایل به حفظ وضعیت خود داشته، اما یکباره و به خاطر بروز شرایط خاص، بیگ بنگ رخ می دهد و تکامل کیهان آغاز می گردد.

از نظر استیون هاوکینگ نیز رویدادهای قبل از بیگ بنگ قابل اندازه گیری نیستند و لذا قابلیت تعریف ندارند. از نظر هاوکینگ فضازمان محدود است، اما با این وجود مرز مشخصی ندارد و آغاز و پایانی برای آن قابل تصور نیست، مانند کره زمین که محدود است، اما نمی توان آغاز و یا پایانی برای آن در نظر گرفت.

با توجه به اینکه رویدادهای قبل از بیگ بنگ عینیت بصری نداشته و قابل مشاهده نبوده اند، در نظریه پردازی ها حذف می شوند. برخی هم معتقدند بیگ بنگ آغاز زمان نیست. آنان تاکید دارند که کیهان دیگری قبل از بیگ بنگ وجود داشته که بجای حرکت به سوی آینده به سمت گذشته رفته است. کیهان ما به سوی آینده می رود و به همین دلیل دچار آنتروپی یا بی نظمی در سیستم می شود. تمامی مواد و خواص آنها در دنیای آیینه ای که به سمت گذشته می رود دارای خواصی معکوس خواص مواد موجود در دنیای ما هستند.

برخی تئوری های نیز بیگ بنگ را آغاز همه چیز نمی دانند، بلکه آن را برهه ای از زمان عنوان می کنند که کیهان در این برهه از تمایل خود به سوی انقباض به تمایل خود به سوی انبساط سوییچ می کند و لذا بیگ بنگ های دیگری با انبساط کیهانی در راه هستند، زیرا در پس انبساط کیهانی باز هم انقباض و در نهایت بیگ بنگ های دیگر را در پیش خواهیم داشت.

نظریه دیگری وجود دارد که بر اساس آن کیهان ما در واقع نوزاد کیهانی بزرگتر است که قطعه ای از فضازمان از آن جدا شده و به کیهان ما تبدیل شده است و لذا ممکن است جهان های موازی متعددی از بطن کیهان مادر متولد شده باشند که ارتباطی با یکدیگر ندارند و بر هم تاثیر نمی گذارند.

همه این سردرگمی ها به آن خاطر است که دانشمندان نمی توانند به شرایط قبل از بیگ بنگ نگاهی داشته باشند. به هر حال بیگ بنگ و شرایط قبل از آن همچنان جزء اسرار کیهان هستند و شاید روزی برسد که تمامی رازهای آن هویدا شوند.

منبع: gadgetnews.net

این مطلب را به اشتراک بگذارید!

دسته بندی مقالات

دعوت به همکاری

مجله آرت پیکو (کتاب هنر و فناوری) از تمامی علاقه‌مندان و صاحبان قلم برای ارسال مطالب مفید و مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید تا مقالات را با نام ایشان منتشر سازد. ما تمامی افراد جامعه به خصوص هنرمندان، دانشمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان را صاحبان این رسانه می‌دانیم.